Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Fotoateliér Čadková

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou nedílnou součástí všech obchodních smluv uzavíraných mezi společností Fotoateliér Čadková (dále jen „dodavatel“) a druhými stranami (dále jen „klient“).

Veškeré obchodní vztahy se řídí těmito podmínkami a právním řádem České republiky. Tyto podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží a služeb dodavatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito dispozitivními normami přednost. Případná ujednání odchylující se od těchto podmínek musí mít vždy písemnou podobu a musí být signovány oběma smluvními stranami. Klient podpisem smlouvy, či formulářové smlouvy stvrzuje svůj jednoznačný souhlas s tím, aby se obchodní závazkový vztah mezi dodavatelem a klientem řídil těmito podmínkami.

§ 1 Vymezení obchodního vztahu

a) Obchodním vztahem se dle těchto podmínek rozumí vztah mezi dodavatelem a klientem, který se týká konkrétní objednávky na dodání zboží nebo služeb klientovi.

b) Dodavatelem dle těchto podmínek se rozumí společnost Fotoateliér Čadková, Vratislavovo náměstí 3, Nové Město na Moravě 59231. Alena Čadková IČO:18119999 / Michal Čadek IČO: 72311177

c) Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, nebo fyzická osoba podnikatel řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

d) Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

§ 2 Základní ustanovení o smlouvách

a) Základním typem smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a klientem je smlouva kupní ve smyslu ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku. O tento typ smlouvy se jedná zejména tehdy, jde-li o samostatnou výrobu.

§ 3 Zvláštní ustanovení o důvěrných informacích

a) Jestliže si strany při jednání o uzavření smlouvy navzájem poskytnou informace označené jako důvěrné, nesmí je strana, které byly tyto informace poskytnuty, prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy či nikoli. Kdo poruší tuto povinnost, je povinen k náhradě újmy.

b) Za důvěrné jsou považovány především veškeré informace (o dodavateli i klientovi) o používaných výrobních technologiích, počtech zaměstnanců a jejich pracovní náplni, organizaci práce, obratech a tržbách a jakékoli další interní informace obdobného charakteru.

§ 4 Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

a) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

b) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen osobní údaje).

c) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

§ 5 Přijetí objednávky

a) Objednání zboží nebo služby klientem může objednat vždy osobní, písemnou nebo telefonickou formu, přičemž za písemnou formu se považuje objednávka učiněná e-mailem, telefonním hovorem, osobně na prodejně, prostřednictvím webových stránek dodavatele ( Online FOTOSBĚRNA )

b) Objednávka online platí za přijatou tehdy, je-li odsouhlasena dodavatelem.

c) Potvrzením objednávky klient vždy stvrzuje nejen souhlas s těmito podmínkami, ale současně dává potvrzením najevo svobodnou vůli uzavřít smlouvu s dodavatelem.

d) Objednatel je povinen převzít věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy zakázka měla být zhotovena. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění zakázky a to 1kč za každý kalendářní den. Po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy byla zakázka zhotovena, může zhotovitel zakázku skartovat, tím není dotčen nárok zhotovitele na zaplacení ceny zakázky včetně poplatku za uskladnění.

§ 6 Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

a) Chce-li klient zrušit objednávku nebo její část, musí o této skutečnosti neprodleně uvědomit dodavatele.

b) Zrušení objednávky v době výroby není možné, klient je v takovém případě povinen objednané zboží či službu odebrat a uhradit v plné výši.

c) Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží zhotoveného nebo upraveného podle přání kupujícího.

d) Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) řídí, nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

e) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn zrušit objednávku kdykoliv a od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

f) Převezme-li klient výrobek či službu a prokazatelně je využil, použil či využívá nebo používá a případné vady na službách či výrobcích jichž si byl vědom od počátku, nereklamoval bezprostředně po zjištění vady či zboží nevrátil dodavateli, v takovém případě si dodavatel vyhrazuje právo vyhodnotit následnou reklamaci jako nedůvodnou a klientovi tak nevzniká právo na náhradu škody dle § 14

§ 7 Kvalita výrobků a služeb

a) Dodavatel se zavazuje dodat výrobky či služby objednané klientem v množství, kvalitě, cenách a provedení na trhu obvyklém.

§ 8 Ceny výrobků a služeb

a) Ceny se řídí platným aktuálním ceníkem firmy Fotoateliér Čadková, který je uveřejněn na internetové adrese www.fotocadkova.cz. Společnost není plátcem DPH.

b) Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.

c) Zakázky jsou vždy účtovány podle ceníku platného v době přijetí zakázky.

d) Dojde-li v době od přijetí zakázky do nákupu materiálu prokazatelně ke změně vstupních cen materiálů, vyhrazuje si dodavatel, po dohodě s klientem, změnu kupní ceny v závislosti na změnách cen jednotlivých složek výrobních nákladů dodávaného zboží, zejména cen surovin.

§ 9 Platební podmínky

a) Klient provádí úhradu zboží a služeb prostřednictvím jednoho zvoleného způsobu:

b) Platba předem – zboží bude předáno do produkce až okamžikem, kdy naběhne převedená částka na účet dodavatele a je disponibilní. Bankovní spojení a celková částka k úhradě bude klientovi zaslána e-mailem v Pokynech k platbě.

c) Příkazem – při dlouhodobé spolupráci může klient písemně zažádat o tuto bezhotovostní formu platby se 14ti denní splatností.

d) Dobírka České pošty nebo Zasilkovna vydá zboží přepravní službě po schválení náhledu klientem. Přepravní partner dodá zásilku do druhého pracovního dne od expedice u dodavatele. Přepravce v den doručení telefonicky kontaktuje a vyzve klienta k hotovostní platbě jeho zásilky, po zaplacení mu bude předána.

e) Hotově při osobním převzetí – klient obdrží emailem informaci o vyhotovení zakázky, kterou si bude moci převzít v provozní době na adrese výdejního místa dodavatele. Po zaplacení celkové částky mu bude zboží vydáno.

§ 10 Předání výrobku

a) Po dokončení výroby bude klient informován dodavatelem, aby si hotový výrobek převzal, nebo že jej předává přepravní službě. Záleží na druhu zvolené dopravy klientem.

§ 11 Fotografování

Úprava autorských práv a nakládání s dílem

a) Práva a povinnosti ohledně nakládání s Dílem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.

b) Pokud klient souhlasí se zveřejněním fotografií je zhotovitel oprávněn použít Dílo přiměřeným způsobem pro účely jeho vlastní prezentace (web.stránky, FB, reklamní plochy, atd.), Pokud objednavatel ze zveřejněním nesouhlasí ( nesouhlas může uvést kdykoliv od objednání až po předání zakázky ) zhotovitel dílo zveřejňovat nebude.

c) Dodavatel tímto poskytuje klientovi výhradní, časově a územně neomezenou licenci k užití Díla všemi způsoby předpokládanými autorským zákonem.

d) Pokud klient bude předávat Dílo nebo některou jeho části třetím osobám za účelem reklamy či propagace služeb třetích osob, nebo budou fotografie zveřejněny v nějakém mediálním médiu (noviny, časopis, televize, atd) musí být vždy u fotografií uvedeno jméno dodavatele (FOTOATELIÉR ČADKOVÁ), nebo jméno fotografa (Michal Čadek), pokud se klient s dodavatel předem nedomluví jinak.

e) Platba se provádí hotově při převzetí, nebo předem na účet. Po zaplacení celkové částky bude zboží vydáno.

f) Při rezervaci svatebního focení vyžadujeme na daný termín zaplacení rezervačního poplatku. Rezervační poplatek se při platbě odečítá s celkové ceny. Při zrušení svatebního focení je rezervační poplatek nevratný.

Objednáním fotografování klient souhlasí s našim stylem a přístupem k fotografování.

Nákupní košík
Přejít nahoru